The Kiruna Statement
(in English | Swedish)

 

PROTECTING THE HIGH NORTH, DEMILITARISING OUTER SPACE AND REMOVING THE THREAT OF NUCLEAR ANNIHILATION

The International Conference on the High North and International Security was held in the city of Kiruna, Sweden, on 28-30th June 2013. Representatives from a wide spectrum of civil societies and public movements from a number of Scandinavian, European, Asian and Latin American countries, Russia and the United States of America attended and agreed the following:

Conference members recognise:

 • that we are facing major threats to our survival through the continued pretence that security can be obtained through aggressive foreign policies and military action;
   
 • that the ultimate consequences of these policies is the continued development and threatened use of nuclear weapons and the exploitation and militarization of environments that should be protected for the benefit of all humankind - such as the Arctic and outer space;
   
 • that the High North is being used by an expanding NATO as a military practice ground in which to rehearse future war fighting strategies and to test and develop new killing technologies;
   
 • that the US has established a satellite ground station in the Svalbard islands in Norway which is used by the military and therefore violates the Svalbard or Spitzbergen Treaty that requires that the archipelago is not used for military purposes;
   
 • the rapidly increasing deployment of space based military systems and the global network of ground based stations (including radars, downlink and surveillance facilities) that support and supplement them;
   
 • that the uncontrolled and irresponsible use of outer space has resulted in that environment being littered with debris that could eventually render it impenetrable;
   
 • the destabilizing effects that the deployment of space based, ground based and sea based missile defense systems have on undermining international stability and that they are risking the possibility of reaching further agreements on nuclear disarmament;
   
 • that all states who have signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty should honour its Article VI and “pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control”;
   
 • the negative consequences stemming from the stationing of US tactical nuclear weapons in a number of European nations;
   
 • that US President Obama’s focus on his “pivot to Asia”, the sending of missiles and warships to the region and the encouragement of the construction of support bases in the region (such as the one threatening the lives of the Gangjeong villagers on Jeju Island, South Korea), is aimed at containing China and is increasing international tension.

We therefore call on all governments, political parties, members of civil societies and public movements all over the world to share these concerns and urgently request them to call upon:

 • the leaders of the Permanent members of the United Nations Security Council to arrange an urgent meeting on the revival of stalled arms control processes and to embrace all key areas, including nuclear weapons, missile defense and conventional weapons stationed on the ground, at sea, in the air and in outer space;
   
 • the members of the United Nations to firmly work towards the adoption of a Nuclear Weapons Convention, leading to nuclear disarmament,  and we call upon the nuclear weapon states not to obstruct the discussion of the Nuclear Weapons Convention in the General Assembly of the UN;
   
 • all nations possessing or about to possess missile defense components should recognize their destabilizing nature and seek instead, through diplomatic processes, to reduce international tensions and work towards a situation of cooperation, mutual trust and understanding;
   
 • all space-faring nations should engage immediately in high level talks on the Prevention of an Arms Race in Outer Space and the adoption of outer space as a de-militarized zone;
   
 • all states to respect and renew their commitment to protect the unique and vitally important regions of the Earth, such as the Arctic and Antarctic, and reconfirm that they are not the property of any one nation, and never should be, but are to be protected as a common heritage for all humankind and never used for military purposes.

The money and material assets that will be gained from the above steps and other arms control and disarmament measures should not then be redirected to other military projects but used instead to help convert our militarized societies to peaceful ones that work for the betterment of the social and economic wellbeing of all people – for human rather than state security – and for dealing with our common problem of climate change.

As declared at the conference in Kiruna, Sweden, 29th June 2013.
 


Skydda nordområdena, demilitarisera yttre rymden och undanröj hotet om kärnvapenutplåning.

(Translation into Swedish: Agneta Norberg)

Den Internationella konferensen ”Norra norden och internationell säkerhet”, hölls i Kiruna, Sverige, den 28-30 juni 2013. Deltagarna representerade ett brett spektrum av folkrörelser av olika delar av samhället från urfolket samerna, skandinaviska, europeiska, asiatiska och latinamerikanska länder samt Ryssland och USA. Deltagarna kom överens om följande uttalande:

Konferensdeltagarna inser:

 • att vi står inför oerhörda hot mot vår överlevnad på grund av den fortsatta föreställningen om att säkerhet kan uppnås genom en aggressiv utrikespolitik och genom militära aktioner;

 • att den yttersta konsekvensen av denna politik är fortsatt utveckling och hot om användandet av kärnvapen och exploatering och militarisering av den miljö som borde skyddas till mänsklighetens  fromma - som t.ex. det arktiska området och den yttre rymden.

 • att norra norden utnyttjas genom NATOs utbredning för militärt bruk där krigsövningar bedrivs för framtida krigsstrategier och för att utprova och utveckla nya dödliga teknologier;

 • att USA har upprättat en satellitstation på Svalbardöarna i Norge som används av militären och av denna anledning bryter Svalbard- eller Spetsbergenavtalet som kräver att arkipelagen inte får användas för militärt bruk.

 • den snabba ökningen av utplacering av rymdbaserade militära system och det globala nätverket av nedladdningsstationer(inklusive radaranläggningar och avlyssningsutrustning) som används av militären och därigenom bryter rymdavtalet;

 • att det okontrollerade och oansvariga användandet av yttre rymden har resulterat i att rymdmiljön fyllts av skräp som i slutändan gör att den riskerar att inte kunna genomträngas;

 • att den destabiliserande effekt som utplaceringen av det rymdbaserade, markbaserade och havsbaserade robotförsvarssystemet har genom att underminera den internationella stabiliteten och att detta riskerar möjligheterna att uppnå fortsatta överenskommelser om kärnvapennedrustning;

 • att alla stater som har undertecknat icke-spridningsavtalet om kärnvapen ska följa artikel 6 och  ”inleda förhandlingar i god tro och ta  effektiva steg som ska avsluta kärnvapenkapplöpningen så snart som det bara går och leda till kärnvapennedrustning och ett avtal om allmän och total nedrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”.

 • de negativa konsekvenser som härrör från utplaceringen av USAs taktiska kärnvapen i ett antal europeiska länder;

 • att USAs president Obama fokuserar på Asien, t.ex. genom att skicka robotar och krigsskepp till regionen och stödja konstruktionen av baser i regionen (som t.ex. den bas som hotar byborna i Gangjeon byn på Jeju ön, i Sydkorea) vilket avser att omringa Kina och på så sätt öka den internationella spänningen;

Därför vädjar vi till alla regeringar, politiska partier, medlemmar av civilsamhället och folkrörelser över hela världen att dela vår oro och vi uppmanar dem att ställa följande krav:

 • att de permanenta medlemmarna av FNs säkerhetsråd  arrangerar ett brådskande möte om att återuppliva den stillastående vapenkontrollprocessen som ska omfatta alla viktiga områden, inklusive kärnvapen, robotförsvar och konventionella vapen som är utplacerade på marken, till havs, i luftrummet och i rymden;

 • att medlemsländerna i FN med allvar ska arbeta för att anta en kärnvapenkonvention, som ska leda till kärnvapennedrustning, och vi uppmanar kärnvapenstaterna att inte förhindra diskussionen om en kärnvapenkonvention i FNs generalförsamling;

 • att alla länder som innehar eller snart innehar robotförsvarskomponenter ska inse deras inneboende destabiliserande effekt och i stället genom diplomatiska processer söka minska de internationella spänningarna och arbeta för en situation där samarbete, ömsesidigt tillit och förståelse råder;

 • att alla nationer som deltar i rymdaktiviteter omedelbart ska delta i samtal på hög nivå om att förhindra en vapenkapplöpning i rymden och att erkänna yttre rymden som en demilitariserad zon;

 • att alla stater ska respektera och förnya sina beslut att skydda den unika och ytterst viktiga regionen på jorden, nämligen Arktis och Antarktis, och återbekräfta att dessa områden inte är någon nations egendom, och aldrig skall vara det, utan ska skyddas som ett gemensamt arv för hela mänskligheten och att aldrig användas för militärt bruk;

 • att de pengar och de tillgångar som erhålls efter de ovan beskrivna åtgärderna och andra vapenkontroll- och nedrustningssteg inte ska överflyttas till andra militära projekt utan i stället användas till att konvertera de militariserade samhällena till fredliga sådana som arbetar för förbättring av alla folks sociala och ekonomiska välfärd i stället för staters säkerhet- och för att ta itu med vårt gemensamma problem som är klimatförändring.

Antaget vid konferensen i Kiruna, Sverige, 29 juni 2013.


Global Network